Andrzej Mirkowski

Rocznik 74. Artysta plastyk, rzeźbiarz i grafik. Styl jego artystycznej narracji artykułuje się na skrzyżowaniu metafizyki i abstrakcji. Fascynacja filozofią, głównie egzystencjalizmem i fenomenologią, znalazła swój wyraz w stworzeniu autorskiej koncepcji Mir. – swoistego pytania o conditio humana, wyrażonego estetycznie za pomocą środków ontologicznej geometrii wzmocnionej symboliką barw.

„Najpiękniejsze w malarstwie jest to, że rozwija wyobraźnię,
pozwala ciągle marzyć, daje nadzieję na lepsze jutro
i siłę do życia, udoskonala percepcję świata, określa sens
życia…

Sztuka to percepcja życia, filozofia, myśl przelotna, ból
umysłu i serca, krzyk rozpaczy, rozmowa z Bogiem
i Śmiercią, wypowiadanie własnych myśli, uczuć, marzeń,
pragnień…

Sztuka to droga życia, którą trzeba iść,
a ślady pozostawione na tej drodze przybierają postać dzieł…”.

Andrzej Mirkowski

Andrzej Mirkowski

Andrzej Mirkowski (born in 1974) – painter, sculptor and graphic designer. The style of his artistic narration is articulated at a crossroads of metaphysics and abstraction. Fascination with philosopy, mainly with existentialism and phenomenology, found its expression in creating the artist’s own concept of Mir.: a specific question about conditio humana expressed aesthetically by means of ontological geometry strengthened with symbolism of colours.

 

„The most beautiful thing in painting is that it develops imagination,
allows for dreaming continuously, gives hope for a better tomorrow
and strength to live, masters the perception of the world,
determines the meaning of life…

Art means the perception of life, philosophy, elusive thought,
pain of mind and heart, scream of despair, conversation with God
and Death, uttering one’s own thoughts, feelings, dreams, desires…

Art means the way of life along which one needs to go,
where the traces left on it assume the form of works of art…”.

Andrzej Mirkowski